وبلاگی برای زندگی

اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَّلیُِکَ الفَرَج

وبلاگی برای زندگی

اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَّلیُِکَ الفَرَج

وبلاگی برای زندگی

در نشر مطالب کوشا باشید.
و نظر هم فراموش نشود...
یا علی....التماس دعا

آخرین نظرات

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حکایت» ثبت شده است

حکــــــایت کننـد از بزرگـــــان دیـــن             حقیقـــت شنــــاسـان عیـــن الیقیـــن

کـــــه صاحبدلی بر پلنگی نشست             همـــــــی راند رهوار و ماری به دست

یکـــی گفتـــش: ای مرد راه خـدای              بدیـــن ره کــــه رفتـــی مــرا ره نمـای

چـــه کــردی کـه درنــده رام تو شد              نگیــــن سعــــادت بــه نام تــو شـــد؟

بگـفت ار پلنگـــم زبــون است و مار              وگــــر پیل و کرکـس، شگفتــــی مدار

تو هــم گـــردن از حکـــم داور مپیچ              کـــه گـــردن نپیچـــد ز حکـــم تو هیچ

چــو حــاکـــــم به فرمــان داور بــود               خـــدایـش نگهبـــــان و یــــــاور بــــود

مـحال است چون دوست دارد تو را               کـــه در دست دشمــن گــذارد تـو را

ره این است، روی از طریقـت متـاب               بنـــه گــام و کــامی کــه داری بیــاب

نصیحـــت کســی سودمنــد آیـدش               کــه گفتــار سعــدی پسنــد آیـــدش


۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۴ ، ۱۸:۴۱
محمد صابری

شنیدم کــه پیری به راه حجــــاز               به هر خطوه کردی دو رکعت نماز


چنـــان گرم رو در طـریق خــدای               کـــه خـار مغیلان نکنــدی ز پــای


به آخــر ز وسواس خاطــر پریش               پسنــد آمـدش در نظر کار خویش


به تلبیس ابلیـس در چــاه رفـت                که نتـوان از این خـوب تر راه رفت


گرش رحمــت حـق نـه دریافتی                غــرورش سـر از جـاده بــرتافتـی


یکـی هــاتف از غیبــش آواز داد                کـه ای نیکــبخت مبـــارک نهـــاد


مپنــدار اگـــر طـاعتی کـرده ای                کـه نزلـی بدین حضرت آورد های


به احسـانی آسوده کردن دلی                بــه از الف رکــعت به هــر منزلی


۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ تیر ۹۴ ، ۲۳:۵۷
محمد صابری